Kölcsey Ferenc szoboravatás

Kölcsey Ferenc élete

Nemesi családból származott, édesapja Kölcsey Péter, édesanyja Bölöni Ágnes volt. Apja akkor halt meg, mikor fia 5 éves volt, ezért az akkor 5 éves Kölcseyt édesanyja Debrecenbe küldte iskolába, ahol 14 éven át, 1809-ig tanult. Gyermekkorában himlő szövődményeként fellépő betegségben veszítette el fél szeme világát. 12 éves korában meghalt édesanyja, ezután a háztartást Panni néni, a család régi, hű szolgája vezette, s gondját viselte mind neki, mind három testvérének. A megyei hatóság az árva gyermekek gyámjául Gulácsy Antalt nevezte ki, némi anyagi támogatással ő is segített a családon.
1813-ban költészetet tanult. Még 1805-ben, Csokonai Vitéz Mihály temetésén ismerkedett meg Kazinczy Ferenccel, akinek barátsága nagy hatással volt rá. Nagyjából ettől az időtől fogva Kazinczy legfőbb oktatója és példaképe lett Kölcseynek.
1809-ben befejezte tanulmányait a Debreceni Református Kollégiumban, Pestre ment törvénygyakorlatra, azonban ügyvédi vizsgára már nem jelentkezett: feladta a jogi pályát az irodalomért. 13 éves korában írta első verseit. Álmosdra vonult vissza kis birtokára, s ott gazdálkodva, egyedül tanulmányainak élt. Mindemellett gondoskodott öccseiről is.
1823. január 22-én tisztázta le Hymnus, a’ Magyar nép zivataros századaiból című nagy költeményét, amely Erkel Ferenc zenéjével Magyarország nemzeti himnusza lett. E napot 1989 óta a Magyar kultúra napjaként ünnepeljük. A mű eredeti kéziratát Kölcsey saját kezű aláírásával az Országos Széchényi Könyvtár őrzi.
1826-ban Pestre utazott, ahol megalapította az Élet és Literatura című folyóiratot.
Az 1829. évi tisztújításkor a megye főispánja, báró Vay Miklós Kölcseyt tiszteletbeli aljegyzőjévé tette, a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósága pedig Pozsonyban, 1830. november 17-én, a nyelvtudományi osztály vidéki rendes tagjává nevezte ki.
1832-ben Szatmár megye főjegyzőjévé, ugyanabban az évben november 6-án országgyűlési követté választották.
Mint politikus a reformok híve volt, küzdött Erdély és a részek visszacsatolásáért, az alkotmánynak a nép felszabadításával korszerűsített átalakításáért és a magyar nyelv jogaiért.
Hazatérése után többet politikai közszereplést azonban nem vállalt, kizárólag az irodalomnak élt. 1836. november 12-én a Kisfaludy Társaság alapító tagja lett.
Utolsó nagy műve, Wesselényi védelme, melyet barátja hűtlenségi perében készített, kimerítette erejét. Rendkívüli tisztességére és megbecsültségére utalva, Wesselényi így emlékezett meg róla: „Nem közénk való volt”. Halála hirtelen következett be. Egy hivatalos útja alkalmával szekéren utazva viharos zápor érte, meghűlt és egyheti betegeskedés után 1838. augusztus 24-én meghalt.

Kölcsey és Nagykároly

Minden embernek két hazája van. Egy tágabb, amely a nemzetével forr össze és egy bensőségesebb, amely a szülőföld közvetlen tájékát jelenti neki. Kölcsey Ferencnek egy igazán különleges szűkebb pátriát adott a Sors. A szatmári vármegyét és annak székhelyét Nagykárolyt.

  Ennek a szatmári vidéknek a varázsát én abban láttam a személyes benyomásaim és történeti olvasmányaim alapján is – ha már jobban megvizsgáljuk a fekvését – hogy három nagy történelmi tájegység metszéspontján található. Nagyjából itt ér véget az az Alföld, amelyet kevesebb műemlék és nagy terek jellemeznek. Kölcsey a debreceni Református Kollégiumban tanult a Tiszántúl szellemi központjában és ennek alapozó jellegét nem lehet eléggé hangsúlyozni. A másik nagymúltú zóna a Felvidék, a régi Királyi Magyarország északias – németes-városias vonala, ahova maga Kölcsey is gyakran eljárt, hisz a közelben volt Kazinczy Ferenc Széphalma és a kuruc múlt jelképe, Kassa. A harmadik terület a történelmi Erdély. A Kölcsey família ősei maguk erdélyi származásúak voltak és ezt a hagyományt tartották is. Ez az Erdőntuli Ország ugyan Nagykárolytól egy ölelésre kezdődik, de lóháton csak pár órára található Zsibó, báró Wesselényi Miklós rezidenciája, és alig messzebb a koltói kastély, Petőfi nászútjának színhelye, vagy Nagybánya, Bem erdélyi hadseregének gyülekezési helye. E három zóna természetesen mindig a hadak útja volt. Habsburg királyok és erdélyi fejedelmek csapatai vonultak majd kétszáz éven keresztül oda-vissza ezen a természetes átjárón. Nagykárolyban alkudozott annak idején Eszterházi nádor Bethlen Gábor fejedelemmel a békefeltételekről. Nem véletlen, hogy végül a Rákóczi-szabadságharcot is éppen itt fejezték be a harcoló felek.

  Ez a megye a reformkorban már a sokszínűségéről volt ismert. A kálvinisták mellé egyre több katolikust – köztük sok elmagyarosodó svábot – hívtak a Rákóczi-emigráció után a földbirtokosok, így az egri érsekség helyett immár Szatmár (németi) városa lett az új püspöki székhely, méltó ellenpontjaként a megyegyűlések helyszínének és a főispáni bírtokközpontnak, Nagykárolynak. A megye északi részén pedig laktak még görög szertartásrendű ruszinok is, akik számára Kölcsey születése idején már nyomtattak cirill betűs egyházi köteteket a nagykárolyi piarista rendházban, de itt jelent meg a tudós Révai Miklós magyar nyelvtudományi kötete is. Látható, hogy egy alapvetően kuruc hagyományú vidék szép lassan alakult át európai színfolttá: 1794-ben éppen a főispáni beiktatáson találkoztak azok a magyar jakobinusok, akik a polgári átalakulást korukat jócskán megelőzve sürgették és a reformkor megalapozói voltak. Kölcsey minden bizonnyal személyesen is ismerte a a nagykárolyi piarista kolostor papját, Erdősi Imrét, aki majd 1849 februárjában kereszttel és Bibliával a kezében vezette a frissen kiképzett honvédeket az osztrák hegyivadászok golyózáporában a branyiszkói-szoros áttörésekor.

  Ez volt hát az a szellemi környezet, amely a Hymnus költőjét ifjúkorában körbevette. Nem véletlen hogy országos szintre emelkedve egyszerre alkotott maradandót hazafiként, művészként és politikusként egyaránt! Kevesen tudják, hogy Kölcsey volt példaképe (csaknem bálványa) fiatal báró Eötvös Józsefnek, a leendő 1848-as majd 1867-es vallás és közoktatásügyi miniszternek is, akit a feddhetetlen erkölcsi kiállásával és szónoki teljesítményével nyűgözött le. Még a huszáregyenruhába öltözött Habsburg József nádor (magyarországi helytartó) is tisztában volt Kölcsey irodalmi teljesítményével személyes pesti bemutatkozásukkor. Kölcsey természetesen a pozsonyi rendi országgyűléseken is vezető személyiséggé nőtte ki magát, olyannyira, hogy amikor a nagykárolyi főjegyzőségét a Diéta jegyzői tisztségére cserélte maga Metternich kancellár kesergett azon, hogy az országgyűlés kerületi tábláinak jegyzőkönyveire semmi befolyása nincs a bécsi udvarnak. Márpedig az 52 vármegye ezeket kapta meg kivonatolva további munkálatokra, Kölcsey szakértelmének hála!   De ugyan ő védte Deák Ferenccel egyetemben a perbe fogott Wesselényit (aki összehangolta a magyar és erdélyi országgyűlések törekvéseit de a Nagykárolyban elmondott beszédét felségsértésnek vették) és a fiatalon letartóztatott Kossuth Lajost is. Természetesen minden honorárium nélkül. Ma már csak tűnődhetünk azon, hogy az ezernyolcszázas évek elején a földrengésben megrongálódott nagykárolyi megyeháza újjáépítését a Károlyi család által adott kölcsönből, vagy a tisztségviselők saját fizetésük felajánlott részéből tudták befejezni. Ebben az a patinás megyeházában választották meg a szablyával és csákányfokossal felszerelkező, az ellenzéket támogató kisnemesek Kölcseyt megyei tisztségviselővé 1829-ben. Ha valaki tudni szeretné milyen forró hangulatúak is voltak ezek a helyi választások, kérem olvasson csak bele Jókai Mórnak A kőszívű ember fiai című regényének nyitóoldalaira. A reformpárti és a Béccsel együttműködni kívánó bocskoros nemesek egyaránt felfegyverkezve érkeztek és szabályos ütközetre készültek az ódon falak között ( “Mert nagyon szívesen beverték mások fejét a hazáért, dehogy az ő fejüket verjék be, abból már nem kértek”).  Szerencsére a Észak-Magyarország legtekintélyesebb arisztokratája, gróf Károlyi György a háttérből támogatta az ellenzéket és ez megtette a hatását. Ez a tevékeny főrend Széchenyi és Wesselényi barátjaként a felsőtábla legtekintélyesebb politikusai egyikének számított. A dúsgazdag családnak eleve járt volna szokásjogi úton az örökös főispáni cím, ám ezt Bécs igyekezett akadályozni. Ezért aztán a Károlyiak “beérték” azzal, hogy a nekik lekötelezett megyei kisnemesség által választott alispáni és főszolgabírói székekbe az ő jelöltük kerüljön… Ennek a Károlyi György grófnak írta az alábbi verset a többiek nevében Kölcsey Ferenc (részlet):

Gróf Károlyi Györgynek az uradalmaiban szolgáló tisztviselők

Idvez légy szeretett, idvez légy dísze nemednek,
Károli szép törzsök méltó fakadéka nemes gróf!
Idvez légy, és híveidet kik örömre hevűlvén,
Könnyek alatt ragyogó szemmel járúlnak elődbe,

Károli légy koszorút tőlünk, légy gyermeki hálát,
S ünnepi ömledezést! Neked ég minden kebel és szív,
Minden ajak rebegése Tiéd! légy idvez örökre!
És mikor a Haza fűz fiatal fürtödre borostyánt,
S áldozatid bérét magos ének zengzeti nyújtják;
Vagy mikor a sokaság fennhangzó tapsai várnak
Míg a pesti mező dobogó paripáid alatt reng:
El ne feledd, hogy híveidet messzére s közelről
Hozzád hő szeretet szakadatlan láncai vonják.

1829.

Egy másik Károlyi gróf, István pedig egyike volt a Magyar Tudományos Akadémia alapítóinak (20.000 aranyforinttal), ezen kívül számos gazdasági társaság vezetője, majd 1848-ban saját költségén egy komplett huszárezred kiállítója, amely a nevét viselte a szabadságharcban. Látható tehát, hogy a Nagykároly-környéki uradalmak bevételei tényleg a haza szolgálatában lettek felhasználva. Az igazi főnemesek felfogásának része volt az az Ars Poetica, hogy a Birtok nem a tiéd…! a hatalmas földvagyonnak a haza és a nemzet javát kell szolgálnia. Ez a közéleti filozófia nyilván nem független attól, hogy épp Kölcsey Ferenc Szatmár megyei követutasítása lett a kialakuló teljes magyar reformtábor egyik meghatározó politikai és etikai alkotása. A Károlyi grófok támogatták az elvet, hogy a jobbágyokból szabad polgárokat kell létrehozni és a földesúri kárpótlást nem az erősebb fél, azaz a nemesség javára kell rendezni és ezzel hozzájárultak a fizetség nélkül is a jobbágyfelszabadítás ügyének sikeréhez.

  Az elhúzódó küzdelmekben Bécs császári adminisztrátort nevezett a megye élére, akit csak 1846-ban volt képes eltávolítani a reformpárti többség. Az új, Kossuthpárti vezetőt nagy ünnepséggel kívánták Nagykárolyban beiktatni. Erre a vigasságra volt hivatalos a már országosan ismert költő Petőfi Sándor is aki pedig sem előtte-sem utána nem járt megyebálon. Mégis ezen alkalomból ismerhette meg élete szerelmét, Szendrei Júliát és gyarapíthatta költői életművét a legnagyobb lírai versekkel, amelyeket egy házasember csak írhatott. Biztos vagyok abban, hogy e találkozás fölött ott lebeghetett a Hymnus költőjének szelleme is. Ugyanis Petőfi vendéglátói Pap Endre jogász, aki Kölcsey Ferenc keze alatt kezdte el bojtárkodását és Riskó Ignác a vármegye főjegyzője volt, aki Kölcsey hivatali hagyatékát vitte tovább. Talán az egyéni és hazafiúi hálából egyaránt írta meg a Költő tisztelgését Kölcsey Ferenc előtt. Ezzel zárom a nemzeti imánk alkotójának dicséretét, mert érzem, hogy Petőfi Sándor mindent elmondott helyettünk a távoli utódok nevében is!

NAGYKÁROLYBAN

Hát e falak közt hangozának
Nagy szavaid, oh Kölcsey?…
Ti emberek, nem féltek: épen
E szent helyet ily nagy mértékben
Megszentségteleníteni?

Nem féltek-e, hogy sírgödréből
Kikél a megbántott halott?
Hogy sírgödréből ide jő el,
S – hogy hallgassatok – csontkezével
Szorítja össze torkotok?

Nem, ő a sírt el nem hagyandja;
De lenn, sírjában, nem hiszem,
Hogy könnyei ne omlanának
Éretted, te az aljasságnak
Sarába süllyedt nemzetem!

Mily szolgaság, milyen hízelgés!
S mindig tovább mennek, tovább,
S ki legszebben hízeleg, az boldog. –
Ha már kutyákká aljasodtok:
Miért nem jártok négykézláb?

Isten, küldd e helóta népre
Földed legszörnyűbb zsarnokát,
Hadd kapjon érdeme díjába’
Kezére bilincset, nyakába
Jármot, hátára kancsukát!

Debrecen, 2023. március 1.

Gyarmati Imre
történész

Videók

Kölcsey Ferenc szoboravató ünnepsége Nagykárolyban

Kölcsey Ferenc szobor Himnusz aláfestéssel